Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Tupperware By Riwke
Naam inschrijving KBO: Steyn Van Houte
Adres onderneming: Sint-Michielsestraat 50, 8020 Oostkamp, België
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: 0487010613
Ondernemingsnummer 0563385106
BTW-nummer: BE0563.385.106

Artikel 1: Algemene bepalingen

Tupperware By Riwke, een eenmanszaak onder het beheer van Steyn Van Houte, gevestigd in te Sint-Michielsestraat 50, 8020 Oostkamp, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0563385106, en bijhorend BTW-nummer BE 0563.385.106, hierna vermeldt als “Tupperware By Riwke” biedt de klanten de mogelijkheid aan om online goederen aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tupperware By Riwke aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Op het einde van de bestelling worden de verschillende verzendmogelijkheden opgesomd, met bijhorende leveringskosten..

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tupperware By Riwke niet. Tupperware By Riwke is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tupperware By Riwke is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tupperware By Riwke. Tupperware By Riwke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De producten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, overeenkomstig met de gedrukte catalogus van Tupperware. De catalogus wordt ieder semester vernieuwd. De categorieën en indelingen op de webwinkel kunnen als gevolg ook wijzigen.

Een klant kan producten toevoegen aan de winkelwagen, alsook deze terug verwijderen.

Op het einde kan de klant de winkelwagen bevestigen, en een mogelijkheid tot betalen kiezen.

Het contract is gesloten vanaf de klant de winkelwagen en betaalmiddel bevestigd heeft. Indien het gaat om een betaalmiddel met automatische bevestiging, waarbij de bevestiging mislukt, is het contact niet gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bancontact (België)
  • via iDeal (Nederland)
  • via overschrijving op rekeningnummer van Tupperware By Riwke
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt doormiddel van het ophalen van de goederen te Oostkamp, het ophalen van de goederen bij de gastpersoon (indien de aankoop via een Tupperware demonstratie verlopen is), het leveren door de verkoper (enkel in de buurt van Oostkamp) of het opsturen per postpakket.

Tenzij anders overeengekomen, of sluiting van het magazijn wegens feestdagen, worden de goederen aan de Klant verzonden op de zaterdag, volgend op de zondag, volgend op de bestelling.

Een uitzondering op bovenstaande regel is als het product geen stock-product is, én niet op voorraad was bij Tupperware België, en bijgevolg niet geleverd is aan Tupperware By Riwke. Deze situatie kan zich altijd voordoen, en wordt pas gezien bij de wekelijkse levering op vrijdagavond bij Tupperware By Riwke. Indien deze situatie zich voordoet, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Een bestelling wordt pas verzonden als deze compleet op stock is bij Tupperware By Riwke, tenzij anders overeen gekomen met de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Tupperware By Riwke.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tupperware By Riwke.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tupperware By Riwke te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tupperware By Riwke.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tupperware By Riwke via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tupperware By Riwke heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Steyn Van Houte, Sint-Michielsestraat 50, 8020 Oostkamp. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tupperware By Riwke zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tupperware By Riwke alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (indien van toepassing), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tupperware By Riwke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tupperware By Riwke wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien de Klant het herroepingsrecht uitoefent voor een deel van de bestelling, vervalt de terugbetaling van de leveringskosten. Als de klant een volledige bestelling retourneert, zullen ook de verzendkosten vergoed worden.

Tupperware By Riwke betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tupperware By Riwke zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tupperware By Riwke beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan een factuur, wordt er een aanmaning verzonden. Wordt er nog niet gereageerd of betaald, dan wordt alles uit handen gegeven aan een incasso.

Van zodra het dossier aan derden wordt gegeven, verklaart de Koper zich ontegensprekelijk en onherroepelijk akkoord voor betaling van een forfaitaire administratiekost van minstens 41 euro, exclusief btw, dit onverminderd de eis van betaling van goederen, interesten en schadebeding, dit in de minnelijke fase. In de gerechtelijke fase zijn alle bijkomende kosten verschuldigd. De opdrachtgever weet dat in het kader van de economische herstel geen Gerechtsdeurwaarderskosten aangerekend mogen worden bij particulieren. De administratieve vergoeding wordt, indien deze ontvangen wordt, altijd gebruikt om deze provisies te betalen.

Onverminderd het voorgaande behoudt Tupperware By Riwke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Tupperware By Riwke respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Het opsturen van de aankoop
  • Het versturen van een nieuwsbrief indien de Klant hier expliciet mee akkoord gaat (opt-in)
  • Het organiseren van een bonuspuntensysteem

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tupperware By Riwke, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tupperware By Riwke heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tupperware By Riwke houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden, alsook om optimalisaties aan de website te kunnen doorvoeren in functie van de meest gebruikte toestellen.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons altijd contacteren.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Hieronder valt bijvoorbeeld de cookies die nodig zijn om ingelogd te zijn op de site. Zonder deze technische cookies is inloggen onmogelijk

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tupperware By Riwke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tupperware By Riwke Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. In geval van betwistingen, is uitsluitend het vredegerecht Brugge, eerste kanton bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Artikel 16: Tupperpunten

Bij het plaatsen van een bestelling is de Klant in de mogelijkheid om deel te nemen aan ons getrouwheidsprogramma (“Tupperpunten”).
Elke Klant die zich registreert op deze site en zijn/haar gegevens achterlaat neemt automatisch deel aan het programma.
Er zijn geen extra gegevens nodig om deel te nemen bovenop de gegevens die een lidmaatschap vereisen.
 
Wenst de Klant om niet deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma, is deze vrij om te bestellen zonder account.
 
Tupperware By Riwke behoudt zich het recht om de geschenken in het getrouwheidsprogramma ten alle tijde te wijzigen.
Tupperware By Riwke behoudt zich het recht om het getrouwheidsprogramma ten alle tijde stop te zetten zonder verwittigen van de Klant.

Artikel 17: VIP lidmaatschap

Klanten die deelnemen aan het getrouwheidsprogramma hebben de mogelijkheid om hun “Tupperpunten” om te ruilen naar een VIP-lidmaatschap. Een voorbeeld van zo’n lidmaatschap is dat de klant 5% korting krijgt op bijna alle producten.

Dit lidmaatschap is enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet gedeeld worden met andere personen. Wanneer Tupperware By Riwke het vermoeden heeft dat het lidmaatschap uitgebreider gebruikt wordt dan wat Tupperware By Riwke aanziet als persoonlijk gebruik, heeft Tupperware By Riwke het recht om dit lidmaatschap stop te zetten. De resterende tijd van het lidmaatschap wordt niet terug vergoed.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Tupperware By Riwke

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 1 is via hier te downloaden: formulier-voor-herroeping

Translate / Traduction »
X
Scroll naar top
Blijf op de hoogte van alle Tupperware weetjes dankzij de Tupperware By Riwke Nieuwsbrief.

MIS GEEN ENKEL TUPNIEUWS

Je kan je op elk gewenst moment weer uitschrijven van onze nieuwsbrief. Voor meer informatie klik op algemene voorwaarden.